No­we ba­da­nia Ca­non „In­si­ght Re­por­t” po­ka­zu­ją nie­wy­ko­rzy­sta­ne źródło szans dla bra­nży dru­ku


Ca­non opu­bli­ko­wał naj­now­szy In­si­ght Re­port pt. „Cre­ating Cu­sto­mer Va­lu­e”, który po­ka­zu­je zmie­nia­jące się ocze­ki­wa­nia na­byw­ców usług dru­ku oraz nie­wy­ko­rzy­sta­ne oka­zje dla ich do­staw­ców i fir­mo­wych dzia­łów dru­ku. Jak wy­ni­ka z ba­dań, mniej niż 20 proc. do­staw­ców spe­łnia po­trze­by swo­ich klien­tów. Tym­cza­sem aż 80 proc. firm przy­zna­je, że chęt­nie przy­jęło­by od nich kre­atyw­ne po­ra­dy, tym bar­dziej dziś – w cza­sie, gdy dzia­ły mar­ke­tin­gu znaj­du­ją się pod wi­ęk­szą niż do­tąd pre­sją ze względu na sta­gna­cję oraz ma­le­jące bu­dże­ty.

Fir­my, sku­pia­jąc się je­dy­nie na mie­rzal­nym zwro­cie in­we­sty­cji w kam­pa­nie mar­ke­tin­go­we, co­raz częściej prze­no­szą się do świa­ta cy­fro­we­go, in­we­stu­jąc w mar­ke­ting on­li­ne aż 46 proc. swo­ich bu­dże­tów. Wie­le przed­si­ębiorstw zda­je so­bie jed­nak spra­wę z ogra­ni­czeń, ja­kie nio­są za so­bą dzia­ła­nia opar­te wy­łącz­nie na cy­fro­wych na­rzędziach, jak i z „cy­fro­we­go zmęcze­nia”, które­go do­świad­cza­ją kon­su­men­ci. Do­bre wia­do­mo­ści są ta­kie, że nie­mal wszy­scy an­kie­to­wa­ni w ba­da­niu Ca­non (97 proc.) twier­dzą, że w dzia­ła­niach mar­ke­tingowych ko­rzy­sta­ją rów­nież z ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych, a bli­sko po­ło­wa re­spon­den­tów (47 proc.) re­gu­lar­nie pro­wa­dzi zin­te­gro­wa­ne kam­pa­nie wy­ko­rzy­stu­jące druk. Z ra­por­tu wy­ni­ka ta­kże, że po­nad 33 proc. środ­ków z bu­dże­tów mar­ke­tingowych prze­zna­cza­nych jest na tra­dy­cyj­ne środ­ki ko­mu­ni­ka­cji, które sta­no­wią pod­sta­wę kam­pa­nii wie­lu firm. Co wi­ęcej, 30 proc. od­bior­ców wie­rzy, że druk po­zo­sta­nie rów­nie istot­ny lub na­wet zwi­ęk­szy swo­je zna­cze­nie w naj­bli­ższych la­tach.

Ek­sper­ci Ca­non za­uwa­ża­ją, że fir­my mu­szą dziś być w sta­nie uza­sad­nić swo­je in­we­sty­cje w wy­bra­ne stra­te­gie mar­ke­tin­go­we. Je­śli za­tem do­strze­gą sku­tecz­no­ść ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych, chęt­nie zwi­ęk­sza­ją ich udział w pu­li wy­ko­rzy­sty­wa­nych na­rzędzi ko­mu­ni­ka­cji. Jak wy­ni­ka z ra­por­tu, 40 proc. an­kie­to­wa­nych spe­cja­li­stów ds. mar­ke­tin­gu twier­dzi, że za­in­we­sto­wa­ło­by wi­ęcej środ­ków w druk, je­śli po­dwo­iłby się ich bu­dżet. Jed­na trze­cia z nich przy­zna­je jed­nak, że nie dys­po­nu­je żad­nym spo­so­bem na po­miar sku­tecz­no­ści kam­pa­nii, w których wy­ko­rzy­sty­wa­ne są ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne.

W zwi­ąz­ku z tym, 86 proc. an­kie­to­wa­nych de­kla­ru­je, że chęt­nie sko­rzy­sta­ło­by z po­rad na te­mat łącze­nia dru­ku z ele­men­ta­mi cy­fro­wy­mi. Wi­ęk­szo­ść firm (80 proc.) ta­ką ro­lę do­rad­cy wi­dzi w swo­ich do­staw­cach, od których ocze­ku­je no­wych, in­no­wa­cyj­nych po­my­słów po­zwa­la­jącym ich kam­pa­niom do­trzeć do klien­ta.

To do­bre wie­ści dla bra­nży dru­ku. Z opu­bli­ko­wa­ne­go przez Ca­non ra­por­tu wy­ni­ka, że pro­fe­sjo­na­li­ści, którzy zmie­nią swój spo­sób ko­mu­ni­ka­cji z klien­ta­mi, będą dzie­lić się swo­ją wie­dzą i sta­ną się ta­kże nie­ja­ko kon­sul­tan­ta­mi, od­nio­są suk­ces. Jest to wi­docz­na, nie­wy­ko­rzy­sta­na lu­ka, która da­je mo­żli­wo­ść wy­jścia z ofer­tą po­za sa­mą usłu­gę dru­ku.

Ma­thew Faulk­ner, Se­nior Mar­ke­ting Ma­na­ger na re­gion EMEA w dzia­le Pro­fes­sio­nal Print Bu­si­ness Ca­non Eu­ro­pe, za­uwa­ża: „Z ba­da­nia ja­sno wy­ni­ka, że choć do­staw­cy usług dru­ku po­praw­nie wy­wi­ązu­ją się z pod­sta­wo­wych za­dań, to ist­nie­je pew­na roz­bie­żno­ść po­mi­ędzy tym, cze­go ocze­ku­ją klien­ci, a tym, co otrzy­mu­ją. Je­śli jed­nak wy­ko­rzy­sta­ją ka­żdą in­te­rak­cję z klien­tem ja­ko szan­sę na po­dzie­le­nie się swo­ją wie­dzą, mo­gą po­móc fir­mom zwi­ęk­szyć sku­tecz­no­ść od­dzia­ły­wa­nia ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych. Współpra­cu­jąc bli­żej z klien­ta­mi i sta­ra­jąc się zro­zu­mieć ich kam­pa­nie mar­ke­tin­go­we, pro­fe­sjo­na­li­ści z bra­nży dru­kar­skiej mo­gą zy­skać wie­le oka­zji, by po­ka­zy­wać, jak druk mo­że stać się ele­men­tem szer­szych kam­pa­nii. W efek­cie ta­cy do­staw­cy będą w sta­nie nie tyl­ko re­ali­zo­wać za­mówie­nia, ale też two­rzyć dla klien­tów atrak­cyj­ną pro­po­zy­cję, wy­kra­cza­jącą po­za nie­zbęd­ne mi­ni­mu­m”.

Ba­da­nie zo­sta­ło prze­pro­wa­dzo­ne w okre­sie od mar­ca do czerw­ca 2020 r. przez nie­za­le­żną fir­mę ba­daw­czą na pod­sta­wie szcze­góło­wych wy­wia­dów te­le­fo­nicz­nych z 235 do­świad­czo­ny­mi me­na­dże­ra­mi ds. mar­ke­tin­gu z or­ga­ni­za­cji o różnej wiel­ko­ści i z wie­lu bra­nż dzia­ła­jących w Eu­ro­pie, na Bli­skim Wscho­dzie i w Afry­ce. Znacz­na wi­ęk­szo­ść z an­kie­to­wa­nych (80 proc.) to ko­ńco­wi na­byw­cy ma­te­ria­łów dru­ko­wa­nych (we­wnątrz fir­my), a 20 proc. re­pre­zen­to­wa­ło agen­cje.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

wlane2021

zaklad

aoc2021-210x100

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Statystyka

Odsłon : 10072954