Cele i zadania

kr- Podstawowym celem działania Izby jest:
 1. stałe reprezentowanie oraz ochrona, zgodnie z wolą członków i w ramach umocowania ich interesów wobec organów państwowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych
 2. opiniowanie i współtworzenie warunków prawnych rozwoju produkcji poligraficznej i jej zbytu
 3. spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej, doradczej na potrzeby członków Izby
 4. działanie na rzecz wykształcenia dobrych obyczajów we współdziałaniu członków Izby
 5. wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Izby
 6. współpraca ze związkami i stowarzyszeniami branżowymi
 7. współpraca z odpowienimi organizacjami zagranicznymi
kr- Przedmiotem działania Izby w szczególności jest:
 1. wyrażanie opinii o ważniejszych projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej, a przede wszystkim w branżach szczególnego zainteresowania Izby oraz współuczestniczenie w przygotowaniu projektów prawnych w tej dziedzinie
 2. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach organów administracji centralnych i innych gremiach w sprawach dotyczących działalnosci produkcyjnej, wytwórczej, normalizacyjnej, usługowej i handlowej
 3. wyznaczanie osób do wykonywania funkcji rzeczoznawczych i udzielania konsultacji członkom Izby oraz wydawanie opinii o istniejących rozwiązaniach prawnych i zwyczajach dotyczących produkcji i dystrybucji wyrobów poligraficznych
 4. prowadzenie ewidencji, badań oraz sporządzanie prognoz i analiz w zakresie potrzebnym do sprawnego działania zrszeszonych w Izbie podmiotów
 5. popieranie rozwoju i działalności szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia zawodowego pracowników w branżach objętych działaniem Izby
 6. prowadzenie poradnictwa ekonomicznego dla zrzeszonych podmiotów oraz udzielanie informacji
 7. działanie w kierunku zachownia "dobrych obyczajów" w branżach objętych działaniem Izby oraz upowszechnianie polubownego sposobu załatwiania sporów
 8. uczestniczenie zgodnie z odrębnie ustalonymi zasadami, w postępowaniu sądowym w spornych sprawach wynikłych między członkami Izby i innymi podmiotami w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez członków Izby
 9. wykonywanie funkcji i zadań powierzonych Izbie, na jej wniosek lub za jej zgod, przez Radę Ministrów
 10. ułatwianie kontaktów z podmiotami zagranicznymi
 11. upowszechnianie nowej techniki organizacji, produkcji i technologii przydatnych w działalności zrzeszonych podmiotów
 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


AKTUALNOŚCI

Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl
banaliz
rynek

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Statystyka

Odsłon : 10617512