Pomiń zawartość →

O Izbie

Istniejąca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
Utworzona ona została po zaprzestaniu działalności Zrzeszenia Przemysłu Poligraficznego oraz wielu gestorów – jako potrzeba stworzenia reprezentacji środowiska drukarskiego z uprawnieniami obejmującymi całą Polskę. Polska Izba Druku jest jedyną ogólnopolską organizacją samorządową drukarzy i członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją poligraficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji poligraficznej oraz produkcją i obsługą serwisową maszyn i urządzeń poligraficznych. Członkami Izby są przedsiębiorstwa sektora państwowego, prywatnego i spółdzielczego, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje druku i szeroki asortyment produkcji.

Podstawowym celem działalności Izby Druku jest ochrona interesów polskich drukarzy, w szerokim pojęciu tego słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy państwowej i przedsiębiorstwami poligraficznymi, a także scalenie środowiska poligraficznego w kraju.

W ramach działalności statutowej Izby zorganizowano:

 1. Patronackie stoisko członków Polskiej Izby Druku na Międzynarodowych Targach Książki oraz spotkanie promocyjne „Współpraca polskich drukarzy i polskich wydawców”
 2. Wystawę w Moskwie w Instytucie Polskim na terenie Ambasady Polskiej w Moskwie adresowaną do wydawców rosyjskich, celem promocji polskich drukarń. Nawiązano kontakty, nastąpiła wymiana ofert. W wystawie uczestniczyło 20 drukarń.
 3. Grupowy wyjazd do Indii gdzie nawiązano kontakty z indyjskimi producentami arkuszowych i rolowych maszyn offsetowych oraz doszło do spotkania z Ogólnoindyjską Federacją Mistrzów Drukarskich.
 4. Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych „POLIGRAF EXPO” w Warszawie oraz konkurs „ZŁOTEGO GRYFA” na najlepszy wyrób poligraficzny w 4 kategoriach w których przyznane są statuetki „Złotego gryfa” oraz dyplomy.
 5. Wyjazd szkoleniowy na wystawę maszyn poligraficznych do Chicago i Filadelfii w ramach którego miało miejsce spotkanie z producentami sprzętu poligraficznego i papieru.
 6. Stoisko informacyjne na Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych „POLIGRAFIA” w Poznaniu.
 7. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Poligrafów Duńskich (wizytacja drukarń w Polsce i Danii).

Polska Izba Druku promując działalność przemysłu poligraficznego, oferuje swoje profesjonalne pośrednictwo w zawieraniu kontraktów i umów międzyresortowych i międzynarodowych w zakresie rozwoju i modernizacji polskich przedsiębiorstw poligraficznych. Za jej pośrednictwem, członkowie Polskiej Izby Druku mogą zaoferować produkcję krajową i eksportową, zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów, na bazie posiadanego kapitału i potencjału produkcyjnego.

Członkowie zrzeszeni w Polskiej Izbie Druku, a także przedstawiciele innych przedsiębiorstw poligraficznych, za pośrednictwem Izby, uczestniczą w międzynarodowych wystawach poligraficznych m.in. „Gec Printing” w Mediolanie, „Graf-Expo” w Filadelfii, „Print” w Chicago, IPEX w Birmingham, „Drupa” w Düsseldorfie, Printing & Packing w Hong Kongu.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-informacyjnej, opracowywane są różne formy szkolenia profesjonalnego, a mianowicie: prelekcje na tematy technologiczno-produkcyjne, ekonomiczne, promocyjne i prawno-organizacyjne, a także szkolenia poza granicami kraju.

Prowadzone są konsultacje prawnicze w Biurze Izby.

Zrealizowano wiele ekspertyz i opinii przez Zespół Rzeczoznawców Polskiej Izby Druku.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Druku rozpatrzył pozew jednego z członków Izby o zapłatę za sprzedane materiały poligraficzne, wydane zostało i dostarczone stronom orzeczenie w niespełna 3 miesiące, co powinno zachęcić innych członków Izby do korzystania z tej drogi w dochodzeniu swoich należności.

Kontynuowana jest współpraca z redakcjami pism poligraficznych „Poligrafika”, „Świat Druku”, „Vidart”, „Wydawca”, „Świat Poligrafii”, „Opakowanie”, „Print & Publishing”.

Utrzymywane są stałe kontakty pomiędzy Polską Izbą Druku a Izbą Wydawców Prasy, Polską Izbą Książki, Stowarzyszeniem Papierników Polskich, Zrzeszeniem Polskich Fleksografów, Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych, przedstawicielami analogicznych organizacji europejskich.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość