Pomiń zawartość →

Firma wspierająca Polską Izbę Druku

Regulamin nominowania na „Firmę Wspierającą Polską Izbę Druku”

1. Miano firmy wspierającej Polską Izbę Druku (PID) może otrzymać każda firma, która na wsparcie działalności statutowej Izby przekaże na jej konto określoną sumę pieniędzy w danym roku kalendarzowym.

2. Co roku Rada Izby określa wymaganą kwotę pieniędzy nie później niż do dziesiątego dnia pierwszego miesiąca danego roku.

3. W roku 2020 w/w kwota wynosi nie mniej niż 5.000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto).

4. W wypadku chęci zatrzymania przez firmę miana wspierającej PID przez okres dłuższy niż jeden rok (przez kolejne lata) firma może jednorazowo wpłacić wielokrotność w/w sumy odpowiadającą wybranemu przedziałowi czasu. W wypadku podjęcia takiej decyzji ewentualne zmiany wysokości obowiązujących wpłat w latach następnych, nie będą miały odniesienia do przedmiotowej firmy.

5. Uzyskanie tytułu firmy wspierającej PID skutkuje umieszczaniem jej nazwy/loga na papierze firmowym PID jak i strony internetowej PID.

6. Przedstawiciele firm wspierających mają prawo do honorowego uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach (z wyjątkiem szkoleń i spotkań integracyjnych) organizowanych przez Izbę w danym roku kalendarzowym.

7. Firma Wspierająca PID ma prawo do bezpłatnego 2 osobowego zaproszenia na coroczny Bali Polskiej Izby Druku i Gale Konkursu Złotego Gryfa.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość